STATUT FUNDACJI PAINTED BIRD

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja nosi nazwę PAINTED BIRD, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona
z woli Ignacji Kisielewskiej-Maunder aktem notarialnym nr 8802/2015.


§ 2

Fundacja działa w oparciu o postanowienia ustawy o fundacjach
oraz postanowienia niniejszego statutu.


§ 3

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :
- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o fundacjach
- Fundatorze – należy rozumieć p. Ignacje Kisielewskiej-Maunder

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bolesławiec.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.
3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, filie i
przedstawicielstwa, wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń i działać wspólnie
ze związkami wyznaniowymi.

§ 5

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele
Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 7

Celem Fundacji jest:
1) wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych na płaszczyznach kulturowych,
intelektualnych i edukacyjnych
2) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych znajomości języków obcych
i umożliwianie poznania kultur innych krajów
3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
4) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6) działalność charytatywna
7) podtrzymywanie i upowszechnianie rozwoju świadomości tradycji
narodowych, obywatelskich i kulturowych różnych krajów;
8) wspieranie rozwoju i promocji obszarów wiejskich oraz wzajemnej
współpracy.
9) integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
10) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych ;
11) ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
12) działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu
realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
13) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
14) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
15) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
17) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
18) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
19) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
20) wypoczynek dzieci i młodzieży;
21) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
22) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
23) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
24) turystyka i krajoznawstwo;
25) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich;
26) organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu
zawodowym nauczycieli, pedagogów, psychoterapeutów, psychologów,
logopedów, doradców zawodowych,
27) ratownictwo i ochrona ludności;
28) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
29) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
30) promocja i organizacja wolontariatu;
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie niepublicznego przedszkola i szkoły
- prowadzenie stołówki umożliwiającej dzieciom, młodzieży i dorosłym
higieniczne spożywanie zdrowych posiłków i napojów
- prowadzenie świetlicy pozwalającej dzieciom, młodzieży i dorosłym spędzanie
czasu w stymulujący intelektualnie i kulturowo sposób
- prowadzenie działalności gospodarczej
- organizację zajęć wspierających rozwój fizyczny
- finansowanie i pozyskiwanie środków na zakup pomocy naukowych,
- organizowanie i prowadzenie nauczania,szkoleń, kursów, warsztatów,
laboratoriów, spotkań , imprez oraz różnych przedsięwzięć o charakterze
oświatowym, informacyjnym, kulturalnym, ekologicznym i zdrowotnym
-opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony
środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
- współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, firmami,
przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi .
- pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym, starszym oraz
zagrożonym wykluczeniem społecznym;
- działania i wspieranie dzieci, młodzieży, osób starszych i rodziców
- uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z działalnością
Fundacji,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy międzynarodowej,
- współpraca z instytucjami rynku pracy.
-pozyskiwanie środków, finansowanie i realizację inwestycji polegających w
szczególności na budowie remontach lub modernizacji placówek kulturalnych,
naukowych i oświatowych,
- popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz
promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,
- działalność badawcza, wydawnicza.

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na
realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ II
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowią :
1. Fundusz założycielski w kwocie 2000 zł , zdeponowany przez Fundatora na
rachunku oprocentowanym w banku. Kwota ta i kwoty należne z tytułu
oprocentowania, będą służyć na okresowe uzupełnienie środków finansowych
Fundacji.
2. Dobrowolne wpłaty osób fizycznych, podmiotów gospodarczych krajowych i
zagranicznych oraz osób prawnych.
3. Dotacje i subwencje.
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji, która obejmować będzie:
- prowadzenie obrotu towarowego,
- świadczenie usług socjalnych: kolonijno-wczasowych, sanatoryjnych, turystyki
i wypoczynku, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług szkoleniowych,
imprez kulturalnych, usług agroturystycznych i hotelarskich,
- udział w spółkach, funduszach.
5. Darowizny, spadki, nawiązki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne
przysporzenia, odsetki bankowe i przychody z majątku, dochody ze zbiórek i
imprez publicznych, dochody z praw majątkowych.
§ 11
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach
za granicą i korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych.
§ 12
Majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację statutowych celów
Fundacji.
Zakazuje się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”,
- przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu fundacji,
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, których
uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

§ 13

Do kompetencji Fundatora należy:
1) ustalenie i zmiana Statutu;
2) decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
3) decyzja o likwidacji Fundacji;
4) ustalanie regulaminów Zarządu Fundacji.

§ 14

Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia z innymi
fundacjami krajowymi i zagranicznymi oraz stowarzyszeniami
§ 15
1.Zarząd Fundacji składa się z trzech osób: Prezesa Fundacji i dwóch członków
Zarządu.
Prezesem jest Fundator. Dopuszcza się wskazanie imiennie innego Prezesa
Fundacji przez Fundatora.
2.Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3.Okres kadencji wynosi 4 lata. Ponowne powołanie jest dopuszczalne.
4.Członkostwo Zarządu ustaje:
1.) z upływem kadencji,
2.) z chwilą śmierci,
3.) na skutek odwołania przez Fundatora ze względu na nienależyte
wykonywanie obowiązków,
4.) w razie złożenia rezygnacji.

§ 16

Członkowie Zarząd pełnią swoje funkcje honorowo lub za wynagrodzeniem.
Zasady wynagradzania określi regulamin opracowany przez Fundatora, zgodnie
z art. 20 pkt 6c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

§ 17

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane na wniosek
Prezesa Zarządu, który im przewodniczy.

§ 18

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi przeważa głos
Przewodniczącego.

§ 19

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi
odpowiedzialność za prawidłowe jej prowadzenie a także:
- zarządza majątkiem Fundacji,
- pozyskuje dodatkowe środki majątkowe,
- opracowuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
- przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji i działalności
Zarządu za rok bieżący i cały okres kadencji,
- załatwia sprawy bieżące.

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes samodzielnie lub
członkowie zarządu samodzielnie.
2. Zarząd może udzielić na piśmie pełnomocnictwa innym osobom do
reprezentowania Fundacji w określonych sprawach.

§ 21

Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu oraz
funkcję administratora pełni Prezes Zarządu Fundacji.

§ 22

Obsługa Zarządu Fundacji należy do biura Fundacji. Biuro podporządkowane jest
Prezesowi Zarządu Fundacji, który równocześnie ustala jego regulamin
organizacyjny.

§ 23

Zarząd sporządza roczny plan działania Fundacji oraz preliminarz dochodów i
wydatków.

§ 24

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów lub
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, podejmuje Fundator. Środki
majątkowe pozostałe po likwidacji fundacji powinny być przeznaczone na cele
statutowe, bądź inne społeczne lub gospodarczo użyteczne określono ustawowo.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

§ 25

W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja kieruje się
zasadami rachunku ekonomicznego. Księgowość jest prowadzona według zasad
określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

§ 26

Fundator może dokonać zmian niniejszego Statutu.
Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu wymagań przewidzianych w ustawie o
Fundacjach.
Sprawy nieuregulowane przepisami o Fundacjach niniejszym Statutem
rozstrzyga Zarząd oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia zarządzającego wpis
Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 


hdzjhfdz